MİTOLOJİ SÖZLÜKLERİ

yunan-mitolojisiYUNAN (GREK) MİTOLOJİSİ

Geleneksel masallar, Tanrılar, kahramanlar ve antik Yunan ritüellerinden oluşur. Yunanlılar genellikle bunların gerçek olduğunu düşündüğü halde, Plato gibi önemli düşünürler M.Ö. 4 ve 5. yüzyıllarda mitolojide hatrı sayılır derecede, kurgusal öğe bulunduğunun farkına vardı. Sözlüğe git »

kelt-mitolojisiKELT (CELTIC) MİTOLOJİSİ

Kelt mitolojisi en yalın tanımıyla, Kelt politeizminin mitolojisidir. Kelt politeizmi Demir Çağı keltlerinin diniydi. Demir Çağı’ndaki diğer Avrupalılar gibi, erken dönem Keltleri de politeistik mitoloji ve dini yapıyı benimsemişlerdi. Kelt insanlarının içinde, Roma ile yakın iletişimi olan Galyalıların ve İber Yarımadasındaki Keltlerin mitolojileri Roma İmparatorluğu altında devam edememiş, daha sonra ise bu insanlar Hristiyan olmuş ve Kelt(ik) dillerini de kaybetmişlerdir. İronik bir şekilde, bu insanların inanç ve geleneklerine dair bilgiler çeşitli Roma ve Hristiyan kaynakları sayesinde bugüne kadar ulaşmıştır. Sözlüğe git »

Hazırlayan ve derleyen: Onur SÜER

turk-mitolojisiTÜRK ve ANADOLU MİTOLOJİSİ

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşır. Bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının temasa geldikleri Zerdüştlük, Mani dini ve Budizm de Türklerin mitolojisinde izler bırakmıştır. Bu yüzden genel bir tanım olan Türk mitolojisine, halkların çeşitliliği ve inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa Türk Mitolojileri demek daha doğru olabilir. Sözlüğe git »

Hazırlayan ve derleyen: Pınar KARACA

mezoamerikan-mitolojisiMEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ

Aztek, İnka, Maya, Toltek mitolojilerinin tümünü kapsayan bir ana daldır. Mesoamerican veya Mezoamerikan da denir. Sözlüğe git »

Hazırlayan ve derleyen: Pınar KARACA

iskandinav-mitolojisiİSKANDİNAV (KUZEY) MİTOLOJİSİ

Yakında
Nors veya İskandinav mitolojisi, İskandinav insanlarının Hristiyanlık öncesi dinleri, inanışları ve efsaneleridir. M.Ö. 1000 yıl sonrasında, birçok avrupa ülkesinde Indo-Avrupa dili konuşuluyordu. M.Ö. ilk bin yılın ortalarında Alman kabileleri Güney İskandinavya ve Kuzey Almanya bölgesinde yaşamışlardı. Onların yayılmaları ve ilerlemeleri M.Ö. 2. yüzyyılla kadar devam etti. Bu yüzden İskandinav ve Alman mitolojileri aynı temeller üzerindedir ve birçok ortak noktası vardır. Snorri Sturluson’un Eddası (1179-1241) bu efsanelerin çoğunu içerir. Mitolojinin yaratılış detaylarını çok çeşitli kaynaklara dayanarak sadece Snorri kaleme almıştır.

mezopotamya-mitolojisiMEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ

Yakında
Sümer kökenli tanrı ve tanrıçalar daha sonra gelen Mezopotamya dinlerince benimsenmiştir. Kuşkusuz bu sadece dini ve mitolojik anlamda gerçekleşmemiştir; Sümer kültür ve yaşayış tarzı da aynı din ve mitoloji gibi daha sonra iktidara gelen Akad, Asur ve Babillilerce benimsenmiştir. Ayrıca farklı kültürlerin din ve mitolojilerinde de bazı benzerliklere rastlanır: Yunan mitolojisi ve Anadolu mitolojisi gibi. Mezopotamya mitolojisi Sümer temelli olmakla beraber Mezopotamya’nın aldığı sürekli ve yoğun göç ile birçok farklı kavmin inanç ve kültüründen etkilenmiştir.

kizilderili-mitolojisiKIZILDERİLİ MİTOLOJİSİ

Yakında